Privacy policy

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de KROOTZ ZZPinternetsite registreert; Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement

KROOTZ ZZP mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft KROOTZ ZZP de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door KROOTZ ZZP worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Wij vindenjouw privacy belangrijk. Daarom geven wij in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens wijexpliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die KROOTZ ZZP gebruikt en het doel van het gebruik

KROOTZ ZZP verwerkt(mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van KROOTZ ZZP, de website bezoekt, je aanmeldt voor nieuwsbrieven en/of de opdracht mailing van KROOTZ ZZP of via de contactformulieren. KROOTZ ZZP verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren;
 • u op de hoogte te houden van interessante informatie en opdrachten, om u aanbiedingen te doen, te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van KROOTZ ZZP en om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties;
 • om de informatie en aanbiedingen zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen;
 • om te voldoen aan op KROOTZ ZZP rustende wet- en regelgeving;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3. Publicatie

KROOTZ ZZP biedt de mogelijkheid om bepaalde gegevens te publiceren die u in uw account of profiel hebt opgenomen op de website. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de website en worden gebruikt indien u reageert op een opdracht op het platform. KROOTZ ZZP kan de sollicitaties inhoudelijk niet inzien. Indien u niet wilt dat deze gegevens openbaar zijn, dan kunt u de invulvelden in uw account of profiel leeg laten of ervoor kiezen om uw profiel niet te publiceren. Ook de content die u zelf op de website plaatst is toegankelijk voor alle bezoekers van de website.

In sommige gevallen kunt u via deze website doorlinken naar websites van derden. KROOTZ ZZP is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacy beleid van deze derden. Ook is KROOTZ ZZP niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

KROOTZ ZZP verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die wijmet jou hebben gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.


5. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

KROOTZ ZZP verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor KROOTZ ZZP worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door ons beveiligd tegen onbevoegde toegang.

De beveiliging bestaat:

 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor KROOTZ ZZP om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor KROOTZ ZZP hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan KROOTZ ZZP verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • het niet langer bewaren van jouw persoonsgegevens dan nodig is voor een goede administratie. KROOTZ ZZPhanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal KROOTZ ZZPzich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.


6. Indexering door zoekmachines

De gegevens die u in uw account of profiel opneemt, kunnen in beginsel door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden.

7. Jouw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op info@krootz.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van ons.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met onsopnemen en proberen we er samen met jou uit te komen. Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zullen we ook met de in deze verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

KROOTZ ZZP kan dit privacy regelement eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Cookiebeleid

Klik op onderstaande link om je cookie instellingen bij te werken of in te zien.
Cookie instellingen


Onze partners