Programmadirecteur

Programmadirecteur

 • Publicatie datum:20 juli 2018
 • Aantal keer bekeken 4462
3 Reacties
 • Opleidingsniveau Universiteit
  Ervaringsniveau Directeur
  Aantal uur per week 33 tot 40 uur
 • Start datum 01-09-2018
  Eind datum 31-12-2018
  Branche ervaring Overheid
 • Soort contract ZZP, Tijdelijk projectcontract (payroll)
The Hague, Netherlands
Opdracht omschrijving

Profiel / Programma 
Het programma realiseert de vernieuwing van de werkprocessen en de ondersteunende IT-systemen van het sociale domein. Het biedt een nieuwe werkwijze voor professionals in de backoffice van het sociale domein. Zij hebben hiermee toegang tot het Werk-, Inkomens- en Voorzieningendossier van hun klanten. Burgers (en bedrijven) maken gebruik van de Portal om zelf vanuit huis zaken aan te vragen, hun dossier in te zien, wijzigingen door te geven etc. Het programma vervangt, vanuit het gezichtspunt van de Professional (op termijn) de bestaande  applicaties, te beginnen met de applicaties en de bestaande E-formulieren Werk & Inkomen.

Het programma is verantwoordelijk voor het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van deze vernieuwing. Daarna vindt een transitie naar de staande organisatie plaats. De nieuwe programmadirecteur zal ism de directie deze transitie vormgeven. 

De programmadirecteur geeft dagelijks leiding aan het programma en doet dit op dusdanige wijze dat de groep mensen waar leiding aan wordt gegeven, excelleert. Naast het primair verantwoordelijk zijn dat de geplande programmaproducten daadwerkelijk geleverd worden valt ook de organisatie van (bestuurlijke) verantwoording, voortgangsmonitoring en rapportage, communicatie over het programma, kostenbeheersing, issue- en risicomanagement en de consistentie binnen het programma en de aansluiting met programma en projecten ‘buiten’ binnen het werkpakket van de programmadirecteur.

De programmadirecteur reageert flexibel op allerlei situaties, omdat zich op het pad naar het gewenste einddoel vele onvoorspelbare situaties kunnen voordoen.

De programmadirecteur rapporteert straks aan de algemeen directeur en geeft leiding aan het programma management team.

De management opgave wordt gekenmerkt door een dynamische en soms veeleisende combinatie van vernieuwingen zoals de intergemeentelijke samenwerking en de digitale transformatie van aan Werk & Inkomen gerelateerde business processen. In dat licht onderkennen we een viertal rollen voor de programma directeur. Rollen zijn een combinatie van taken en daarvoor benodigde competenties. De rollen zijn:
– Verbinder
– Leider
– Ontwerper
– Veranderaar
In de uitvoer van deze vier rollen werkt de programma directeur nauw samen met een programmamanager.

Rollen programma directeur

Verbinder
• Is bewust van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen binnen het krachtenveld van het programma en geeft daaraan betekenis voor de strategische doelen van het programma
• Heeft een heldere visie op de uitvoering van de opdracht, passend binnen de politiekbestuurlijke strategie van de gemeentes. Zorgt voor een helder, bevestigd en regelmatig getoetst beeld over de verwachtingen.
• Stuurt en verantwoordt op een sensitieve wijze programma voortgang en resultaat op bestuurlijk / ambtelijk niveau
• Brengt samenwerkingsverbanden tot stand met relevante organisatieonderdelen/externe partijen. Legt en onderhoudt contacten met relevante personen.
• Door kennis van en samenwerking met de relevante omgeving, worden relevante signalen opgepikt, betekenis aan gegeven en wordt op het juiste moment actie ondernomen 
• Beschikt over een persoonlijke presentatie en een relevant netwerk dat effectief kan worden ingezet om programmadoelstellingen te realiseren

Leider
• Managet mensen en middelen op strategisch en tactisch niveau
• Weet verwachtingen met zin voor de realiteit te managen. Zet een tandje bij wanneer nodig, maar weet door ervaring van stoppen als de kwaliteit in het geding komt.
• Is in staat op alle niveaus mensen te laten excelleren. Beweegt zich op een flexibele wijze als zelfbewust en samenbindend leider in de organisatie.
• Heeft een goed gevoel voor rolzuiverheid en bewaakt een cultuur van rolvast gedrag met name ook in het geval van escalatie en besluitvorming.
• Is gericht op het behalen van resultaat en draagt daaraan bij door te investeren in de vak volwassenheid van individuen en teams. Spreekt managers en medewerkers aan op integriteit, houding en gedrag en creëert een cultuur van eigenaarschap.
• Realiseert een atmosfeer van onderling vertrouwen en behulpzaamheid Geeft vertrouwen aan managers en medewerkers
• Beschikt over hoge mate van energie, persoonlijke overtuiging en veerkracht om leiding te geven aan het programma team. Is een bescheiden professional met humor en relativeringsvermogen.

Ontwerper
• Heeft ervaring met de aansturing van software ontwikkel-programma’s.
• Beschikt over senioriteit in het leiden van ontwikkelprogramma’s, het werken onder architectuur, bij voorkeur in combinatie met werkmethoden als Agile en Scrum.
• Draagt zorg voor een optimale dialoog tussen business en IT met een focus op de behoeften van de gebruikers.
• Is capabel op strategisch niveau inhoudelijk richting te geven aan het werk van programma professionals in het voortbrengingsproces.
• Is in staat de voorwaarden te creëren voor het ontwikkelen en bestendigen van een co-maker relatie met partners en leveranciers
• Weet ontwikkelrisico’s in te schatten en faciliteert het vinden van creatieve verantwoorde oplossingen

Veranderaar
• Beschikt over visie op en praktische ervaring met het leiden van organisatie verandertrajecten waarbij een team van 100+ medewerkers – mettertijd – deel zal gaan uitmaken van de staande organisatie.
• Weet leiding te geven aan het vinden en realiseren van synergie en schaal om zo de meest efficiënte inzet van middelen en mensen te realiseren
• Weet de veranderingen in de organisatie te benutten voor een cultuur interventie: focus op executie door een rolvast samenspel in het voortbrengingsproces waarin professionals verantwoording aan kunnen, krijgen en nemen voor een team resultaat.

Eisen
• Academisch werk- en denkniveau;
• Zeer ruime relevante ervaring met programma en projecten (>10 jaar);
• Ervaring met samenwerkingsprogramma’s op het snijvlak van business & IT in de publieke sector is een must (harde eis).